KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA DATEM DAVRANIŞ ARAŞTIRMALARI VE TERAPİLERİ MERKEZİ DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

AMAÇ

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi gereğince yapılmakta olup, Veri Sorumlusunun, Veri sahibi ilgili kişiye ilişkin, işlediği verilerin, verilerin işlenme amaçlarının, kişisel verilerin aktarıldığı tarafların ve aktarım amaçlarının, kişisel veri toplanma yöntemi ve hukuki sebeplerinin ve ayrıca veri sahibi ilgili kişinin yasal hakları hakkında bilgilendirme yapılması, DATEM’de verilecek psikoterapi hizmeti ile ilişkili olarak işlenecek olan kişisel verileriniz hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Halaskargazi Mh. Valikonağı Cd. Samsun Apt. No 57/6 Nişantaşı Şişli İstanbul adresinde mukim DATEM (Ebru ŞALCIOĞLU – DATEM Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ve aşağıda açıklanan nedenler ve hukuki gerekçelerle mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda (datem.com.tr, eğitim.datem.com.tr, terapi.datem.com.tr gibi tüm web siteleri; kurumsal elektronik posta adresleri; Zoom, Google Meet, Facetime gibi tüm video konferans yazılımları; Whatsapp, Telegram gibi tüm mesajlaşma platformları; Google Forms, SurveyMonkey gibi tüm internet üzerinden anket oluşturma yazılımları; Google Drive, iCloud gibi tüm bulut depolama sistemleri ve benzeri sair tüm elektronik / dijital teknolojiler, yazılımlar) aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda DATEM psikologlarının akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için işlenebilir/kaydedilebilir.

Ancak yasal zorunluluk oluştuğunda sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerle veya yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak veriler, kesinlikle seans içeriği ile ilgili bilgiler değildir. Seans içerikleri kişiye özel olduğundan bu bilgilerin danışan ile psikolog arasında kalmasına hassasiyetle özen gösterilmektedir.

Kişisel veriler aşağıda yer alan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ve KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemler alınarak veri sorumlusu DATEM tarafından işlenebilir/kaydedilebilir:

 • Randevuların planlanması ve yönetilmesi, randevu bilgileri hakkında danışanın ve/ya yasal vasisinin bilgilendirilmesi
 • Psikoterapi, psikolojik danışmanlık hizmetinin sunulması, hizmet kalitesinin devamlılığı ve geliştirilmesi;
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Süpervizyon, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülebilmesi
 • Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması, faturalandırma;
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi

Yukarıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ve KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemler alınarak veri sorumlusu DATEM tarafından İŞLENEBİLECEK / KAYDEDİLEBİLECEK kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır:

 • Adınız/Soyadınız ve telefon numaranız
 • Adres ve T.C. kimlik numarası ve/ya vergi numarası
 • Yukarıda sayılan elektronik ortamlar, elektronik posta adresleri ile sair online ve dijital vasıtalar ya da fiziksel iletişim araçları (örn. mektup) aracılığı ile DATEM ile iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz
 • Değerlendirme ve psikoterapi seanslarında toplanan bilgi notları (danışanın kimliği anlaşılmayacak şekilde anonim hale getirilerek)
 • Kişisel bilgiler (doğum tarihi, uyruk, meslek, eğitim durumu, vb.)
 • Sağlıkla ilgili veriler (danışanlar için geçirdiği hastalıklar, süreğen hastalıklar, psikolojik testler sonuçları vb.)
 • Aile yakını verisi (ad-soyad, yakınlık bilgisi, telefon, vb.)
 • Kredi kartı numaranız, IBAN, hesap numarası, banka bilgileri (banka işlemi, rezervasyon ve muhasebe işlemlerinin yapılabilmesi için)

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ NEDENLERİ

KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir

Veri sorumlusu olarak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek, sözleşmelerin ifasını sağlamak ve kanunlarda öngörülen nedenlerle ilgili kişilerden elde edilen kişisel veriler, web sitelerimiz, elektronik posta adreslerimiz, yukarıda adı geçen elektronik ortamlar ve sair online ve dijital vasıtalar ile elde edilen kişisel veriler KVKK madde 5 ve 6 da listelenen hukuki sebeplere dayanarak ve gerektiğinde ilgili kişinin açık rızası alınarak toplanıp işlenmektedir.

Kişisel veriler, KVKK madde 5(2) de sayılan aşağıdaki şartlarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenmektedir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE KORUNMASI

Kişisel veriler, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve KVKK madde 8 ve 9 kapsamında, gerekli güvenlik önlemleri alınarak aktarılabilmektedir.

Merkezimizde kişisel verilerinizden fiziksel olanlar kilitli olarak dosya dolaplarında, elektronik kişisel verileriniz ise şifreli biçimde yukarıda sayılan elektronik ortamlarda muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVKK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını Halaskargazi Mh. Valikonağı Cd. Samsun Apt. No 57/6 Nişantaşı Şişli İstanbul İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu terapi@datem.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVKK Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu Sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla.

Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU - DATEM